W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez firmę Grupa OTC Cezary Łukaszewicz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Sybiraków 16 (dalej: OTC ) Pani/Pana danych osobowych.

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest OTC.

Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa podczas kontaktu, wysłania zgłoszenia a także później, w związku z zawarciem umowy i przelewami bankowymi dokonywanymi przez Państwa.

 

  1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji OTC staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Wszystkie sprawy dotyczące przysługujących praw w odniesieniu do Ochrony Danych Osobowych należy kierować pod adres czarek@grupaotc.pl, tel. 691 014 220

 

  1. OTC przetwarza dane osobowe w następujących celach:

3.1.W przypadku w którym na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana z OTC umowa:

3.1.1. Realizacji zawartej OTC umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

3.1.2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na OTC w związku realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

3.1.3. Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez OTC (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – jeżeli Pani/Pan wyraziła na to zgodę.

3.1.4. Dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

3.1.5. Wewnętrznych celów administracyjnych OTC w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

3.2.W przypadku w którym na dzień 25 maja 2018 r. nie łączy Panią/Pana z OTC umowa:

3.2.1. Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez OTC (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – jeżeli Pani/Pan wyraziła na to zgodę.

3.2.2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na OTC w związku z zawarciem umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

3.2.3. Wewnętrznych celów administracyjnych OTC, w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:

4.1. Ministerstwu Finansów

4.2.Organom ścigania i dochodzenia

4.3. Inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa

4.4. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z OTC umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:

5.1.W zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z OTC przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a także w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody;

5.2. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na OTC w związku z prowadzeniem realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OTC.

5.3.W zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez OTC przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;

5.4.W zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OTC stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

  1. W związku z przetwarzaniem przez OTC Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

6.1.Prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,

6.2.Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,

6.3.Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

6.4.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na postawie art. 18 RODO,

6.5.Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,

6.6.Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

 

  1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez OTC Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
  3. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z OTC podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z OTC